საჯარო დოკუმენტები
 1. შუახევი ჰესის პროექტი

  გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიში 

  ტექნიკური რეზიუმე 

  დაინტერესებულ მხარეთა ჩართულობის გეგმა 

  მიწის შესყიდვის და საარსებო გარემოს აღდგენის გეგმა 

  შუახევი ჰესის პროექტში შეტანილი ცვლილებების გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიში 

  შუახევი ჰესის დიზაინის ცვლილების გასაჯაროება

  ბათუმი (ანგისა)-ახალციხის საავტომობილო გზის ხულოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გამავალი მონაკვეთის გადატანის სამუშაოების და მისი ექსპლუატაციის გზშ-ს ანგარიში 

  დიდაჭარის თემის საინფორმაციო ანგარიში 

  სხალთის თემის საინფორმაციო ანგარიში 

  დაინტერესებულ მხარეთა ჩართულობის გეგმა ოპერირების ფაზაზე 

  ბიომრავალფეროვნების სამოქმედო გეგმა - ოპერირების ფაზა 

  არატექნიკური რეზიუმე - გვირაბის ჩამონდგრევა და სარეაბილიტაციო სამუშაოები 

  სხალთისა და დიდაჭარის წყალსაცავების ნატანისგან გარეცხვის მონიტორინგის ანგარიში 

  მდ. სხლათისა და აჭარისწყლის იქთიოფაუნის და წყლის მაკროუხერხემლოების მონიტორინგი - სხალთის წყალსაცავის გამორეცხვამდე და გამორეცხვის შემდეგ

   

   

   

   

 2. სხალთა-შუახევის 35 კვ-იანი ეგხ პროექტი
 3. ეკოლოგიური ხარჯის მონიტორინგის ანგარიშები

  ეკოლოგიური ხარჯის ანგარიში - სექტემბერი, 2017წ. 

  ეკოლოგიური ხარჯის ანგარიში - ოქტომბერი, 2017წ.  

  ეკოლოგიური ხარჯის ანგარიში - ნოემბერი, 2017წ. 

  ეკოლოგიური ხარჯის ანგარიში - დეკემბერი, 2017წ. 

  ეკოლოგიური ხარჯის ანგარიში - იანვარი, 2018წ. 

  ჩირუხის ეკოლოგიური ხარჯის ანგარიში - დეკემბერი, 2019წ. 

  ეკოლოგიური ხარჯის ანგარიში - იანვარი, 2020წ. 

  ეკოლოგიური ხარჯის ანგარიში - თებერვალი, 2020წ. 

  ეკოლოგიური ხარჯის ანგარიში - მარტი, 2020წ. 

  ეკოლოგიური ხარჯის  ანგარიში - აპრილი, 2020წ. 

  ეკოლოგიური ხარჯის ანგარიში - მაისი, 2020წ. 

  ეკოლოგიური ხარჯის  ანგარიში - ივნისი, 2020წ. 

  ეკოლოგიური ხარჯის ანგარიში - ივლისი, 2020წ. 

  ეკოლოგიური ხარჯის ანგარიში - აგვისტო, 2020წ. 

  ეკოლოგიური ხარჯის ანგარიში - სექტემბერი, 2020წ. 

  ეკოლოგიური ხარჯის ანგარიში - ოქტომბერი, 2020წ.

  ეკოლოგიური ხარჯის ანგარიში - ნოემბერი, 2020წ. 

  ეკოლოგიური ხარჯის ანგარიში - დეკემბერი, 2020წ.  

  ეკოლოგიური ხარჯის ანგარიში - იანვარი, 2021წ. 

  ეკოლოგიური ხარჯის ანგარიში - თებერვალი, 2021წ. 

  ეკოლოგიური ხარჯის ანგარიში - მარტი, 2021წ.  

  ეკოლოგიური ხარჯის ანგარიში - აპრილი 2021 

  ეკოლოგიური ხარჯის ანგარიში - მაისი, 2021წ. 

  ეკოლოგიური ხარჯის ანგარიში - ივნისი, 2021წ. 

  ეკოლოგიური ხარჯის ანგარიში - ივლისი, 2021წ. 

  ეკოლოგიური ხარჯის ანგარიში - აგვისტო, 2021 

  ეკოლოგიური ხარჯის ანგარიში - სექტემბერი, 2021 

  ეკოლოგიური ხარჯის ანგარიში - ოქტომბერი, 2021წ.

  ეკოლოგიური ხარჯის ანგარიში - ნოემბერი, 2021წ. 

  ეკოლოგიური ხარჯის ანგარიში - დეკემბერი, 2021წ. 

  ეკოლოგიური ხარჯის ანგარიში - იანვარი, 2022წ. 

  ეკოლოგიური ხარჯის ანგარიში - თებერვალი, 2022წ. 

  ეკოლოგიური ხარჯის ანგარიში - მარტი, 2022წ. 

  ეკოლოგიური ხარჯის ანგარიში - აპრილი, 2022წ. 

  ეკოლოგიური ხარჯის ანგარიში - მაისი, 2022წ. 

  ეკოლოგიური ხარჯის ანგარიში - ივნისი, 2022წ.  

  ეკოლოგიური ხარჯის ანგარიში - ივლისი, 2022წ. 

  ეკოლოგიური ხარჯის ანგარიში - აგვისტო, 2022წ. 

  ეკოლოგიური ხარჯის ანგარიში - სექტემბერი, 2022წ. 

  ეკოლოგიური ხარჯის ანგარიში - ოქტომბერი, 2022წ. 

  ეკოლოგიური ხარჯის ანგარიში - ნოემბერი, 2022წ. 

  ეკოლოგიური ხარჯის ანგარიში - დეკემბერი, 2022წ. 

  ეკოლოგიური ხარჯის ანგარიში - იანვარი, 2023წ.

  ეკოლოგიური ხარჯის ანგარიში - თებერვალი, 2023წ. 

  ეკოლოგიური ხარჯის ანგარიში - მარტი, 2023წ. 

  ეკოლოგიური ხარჯის ანგარიში - აპრილი, 2023წ.  

  ეკოლოგიური ხარჯის ანგარიში - მაისი, 2023წ. 

  ეკოლოგიური ხარჯის ანგარიში - ივნისი, 2023წ. 

  ეკოლოგიური ხარჯის  ანგარიში - ივლისი, 2023წ.

 4. ნაბეჭდი მასალა
საჩივრის განხილვის მექანიზმი
 1. საჩივრის განხილვის მექანიზმი

  რა არის საჩივრების განხილვის მექანიზმი? 

  საჩივარი შეიძლება განიმარტოს, როგორც რეალური ან აღქმული პრობლემა, რომელიც საფუძვლად შეიძლება დაედოს პრობლემას. კომპანიის პოლიტიკის ფარგლებში შპს „აჭარისწყალი ჯორჯია“ აქტიურად მუშაობს საჩივრების წარმოქმნის პრევენციაზე, რისთვისაც ახორციელებს ზეგავლენის მინიმიზაციისა და მოსახლეობასთან  კავშირების დამყარებისკენ მიმართულ ზომებს. ამ ზომების დახმარებით წინასწარ გათვლილი და მოგვარებულია პოტენციური პრობლემური საკითხები, რომლებიც შეიძლება გადაიზარდოს საჩივრებში. 

  კომპანიასთან დაკავშირებით საჩივრის წამოყენება შესაძლებელია ყველასთვის, ვინც კი მიიჩნევს, რომ პროექტს აქვს მავნე ზეგავლენა მოსახლეობაზე, გარემოსა თუ ცხოვრების დონეზე.

  კომპანია მიიღებს ნებისმიერ კომენტარს თუ საჩივარს როგორც ზეპირი, ისე წერილობითი ფორმით (ფიზიკური თუ ელექტრონული ფოსტა), ასევე შევსებული საჩივრის ფორმის სახით.

  როგორ მიმდინარეობს გასაჩივრების პროცესი?

  ყველა საჩივარი განიხილება 10 დღის განმავლობაში. თუკი ეს შესაძლებელია, დაუყოვნებელი რეკოქციის ზომები მიიღება 10 დღის განმავლობაში. თუკი დაუყოვნებელი კორექციის ზომების მიღება შეუძლებელია, რეაგირება უზრუნველყოფილი იქნება 21 დღის განმავლობაში. პასუხი კომენტარზე, გარდა განსაკუთრებული გარემოებების შემთხვევებისა, მიწოდებული იქნება 21 სამუშაო დღის განმავლობაში. გამოძიების ჩატარების აუცილებლობის შემთხვევაში პროექტის თანამშრომლები და, საჭიროებისებრ, გარე უწყებები ხელს შეუწყობენ პროცესის წარმართვას. დაინტერსებულ მხარეთა ჩართულობის სპეციალისტი ითანამშრომლებს შპს აჭარისწყალი ჯორჯიასთან შესაბამისი უნარების მქონე სათანადო საგამოძიებო გუნდის შერჩევაზე, რომელიც განიხილავს მოცემულ საჭირბოროტო საკითხს და გადაწყვეტს, უკავშირდება თუ არა ის პროექტს და მიზანშეწონილია თუ არა მისი გადამისამართება რეაგირებისთვის პროექტის ფარგლებს გარეთ შესაბამისი უწყებისთვის.

  როგორ შევიტანოთ საჩივარი?

  არსებობს თქვენი წერილობითი საჩივრის შეტანის რამდენიმე გზა:

  ელ-ფოსტა: ჩამოტვირთეთ, შეავსეთ და გააგზავნეთ საჩივრის ფორმა შემდეგ მისამართზე: info@agl.com.ge.

  ტელეფონი: დაუკავშირდით შპს „აჭარისწყალი ჯორჯია“-ს დაინტერესებულ მხარეთა ჩართულობის სპეციალისტს  შემდეგ ნომერზე: 599 203 415 და მიაწოდეთ ინფორმაცია თქვენს საჩივართან დაკავშირებით.

  საჯარო ინფორმაციის ცენტრი: ეწვიეთ საჯარო საინფორმაციო ცენტრს  შუახევი ჰესზე და  მაიწოდეთ თქვენი წერილობითი განცხადება ან შევსებული საჩივრის ფორმა დაინტერესებულ მხარეთა ჩართულობის სპეციალისტს.

   

Switch The Language

  Adjaristsqali Georgia LLC is a special purpose vehicle set up to develop the hydropower resources on the Adjaristsqali River and its tributaries, in the Autonomous Republic of Adjara, in South Western Georgia. AGL is a joint venture between India’s Tata Power and Norway's Clean Energy Invest, and IFC, a member of the World Bank Group. IFC has supported the project since its early development, through IFC InfraVentures, which is an early stage project developer launched by IFC.

  ADDRESS

  #1 I.Abashidze str. Batumi, Georgia

  PHONE

  +995 599 71 51 25

  EMAIL

  info@agl.com.com