Geo

    ნინო ხელმძღვანელობს ,,აჭარისწყალი ჯორჯიას'' გარემოსთან შესაბამისობის დეპარტამენტს. იგი უზრუნველყოფს კომპანიის საქმიანობის შესაბამისობას გარემოსდაცვით კანონმდებლობასა და საერთაშორის საფინანსო ინსტიტუტების მოთხოვნებთან. 

    ნინო ფლობს რიგის სამართლის სკოლის საერთაშორისო სამართლისა და ადამიანის უფლებების მაგისტრის ხარისხს. ის ასევე სწავლობდა გარემოსდაცვით სამართალს ვაშინგტონის ამერიკულ უნივერსიტეტში.

    გარემოსთან შესაბამისობის ხელმძღვანელი