Geo

    დოკუმენტები

    ტექნიკური რეზიუმე გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიში შუახევი ჰესის პროექტში შეტანილი ცვლილებების გზშ ანგარიში შუახევი ჰესის დიზაინის ცვლილების გასაჯაროება ბათუმი - ახალციხის საავტომობილო გზის გადატანის სამუშაოების და მისი ექსპლუატაციის გზშ ანგარიში არატექნიკური რეზიუმე - გვირაბის ჩამონდგრევა და სარეაბილიტაციო სამუშაოები ბიომრავალფეროვნების სამოქმედო გეგმა - ოპერირების ფაზა დაინტერესებულ მხარეთა ჩართულობის გეგმა ოპერირების ფაზაზე სხალთისა და დიდაჭარის წყალსაცავების ნატანისგან გარეცხვის მონიტორინგის ანგარიში მდ. სხლათისა და აჭარისწყლის იქთიოფაუნის და წყლის მაკროუხერხემლოების მონიტორინგი დიდაჭარის თემის საინფორმაციო ანგარიში სხალთის თემის საინფორმაციო ანგარიში

    ეკოლოგიური ხარჯის ანგარიში - სექტემბერი, 2017წ. ეკოლოგიური ხარჯის ანგარიში - ოქტომბერი, 2017წ. ეკოლოგიური ხარჯის ანგარიში - ნოემბერი, 2017წ. ეკოლოგიური ხარჯის ანგარიში - დეკემბერი, 2017წ. ეკოლოგიური ხარჯის ანგარიში - იანვარი, 2018წ. ჩირუხის ეკოლოგიური ხარჯის ანგარიში - დეკემბერი, 2019წ. ეკოლოგიური ხარჯის ანგარიში - იანვარი, 2020წ. ეკოლოგიური ხარჯის ანგარიში - თებერვალი, 2020წ. ეკოლოგიური ხარჯის ანგარიში - მარტი, 2020წ. ეკოლოგიური ხარჯის ანგარიში - აპრილი, 2020წ. ეკოლოგიური ხარჯის ანგარიში - მაისი, 2020წ. ეკოლოგიური ხარჯის ანგარიში - ივნისი, 2020წ. ეკოლოგიური ხარჯის ანგარიში - ივლისი, 2020წ. ეკოლოგიური ხარჯის ანგარიში - აგვისტო, 2020წ. ეკოლოგიური ხარჯის ანგარიში - სექტემბერი, 2020წ. ეკოლოგიური ხარჯის ანგარიში - ოქტომბერი, 2020წ. ეკოლოგიური ხარჯის ანგარიში - ნოემბერი, 2020წ. ეკოლოგიური ხარჯის ანგარიში - დეკემბერი, 2020წ. ეკოლოგიური ხარჯის ანგარიში - იანვარი, 2021წ. ეკოლოგიური ხარჯის ანგარიში - თებერვალი, 2021წ. ეკოლოგიური ხარჯის ანგარიში - მარტი, 2021წ. ეკოლოგიური ხარჯის ანგარიში - აპრილი 2021 ეკოლოგიური ხარჯის ანგარიში - მაისი, 2021წ. ეკოლოგიური ხარჯის ანგარიში - ივნისი, 2021წ. ეკოლოგიური ხარჯის ანგარიში - ივლისი, 2021წ. ეკოლოგიური ხარჯის ანგარიში - აგვისტო, 2021 ეკოლოგიური ხარჯის ანგარიში - სექტემბერი, 2021 ეკოლოგიური ხარჯის ანგარიში - ოქტომბერი, 2021წ. ეკოლოგიური ხარჯის ანგარიში - ნოემბერი, 2021წ. ეკოლოგიური ხარჯის ანგარიში - დეკემბერი, 2021წ. ეკოლოგიური ხარჯის ანგარიში - იანვარი, 2022წ. ეკოლოგიური ხარჯის ანგარიში - თებერვალი, 2022წ. ეკოლოგიური ხარჯის ანგარიში - მარტი, 2022წ. ეკოლოგიური ხარჯის ანგარიში - აპრილი, 2022წ. ეკოლოგიური ხარჯის ანგარიში - მაისი, 2022წ. ეკოლოგიური ხარჯის ანგარიში - ივნისი, 2022წ. ეკოლოგიური ხარჯის ანგარიში - ივლისი, 2022წ. ეკოლოგიური ხარჯის ანგარიში - აგვისტო, 2022წ. ეკოლოგიური ხარჯის ანგარიში - სექტემბერი, 2022წ. ეკოლოგიური ხარჯის ანგარიში - ოქტომბერი, 2022წ. ეკოლოგიური ხარჯის ანგარიში - ნოემბერი, 2022წ. ეკოლოგიური ხარჯის ანგარიში - დეკემბერი, 2022წ. ეკოლოგიური ხარჯის ანგარიში - იანვარი, 2023წ. ეკოლოგიური ხარჯის ანგარიში - თებერვალი, 2023წ. ეკოლოგიური ხარჯის ანგარიში - მარტი, 2023წ. ეკოლოგიური ხარჯის ანგარიში - აპრილი, 2023წ. ეკოლოგიური ხარჯის ანგარიში - მაისი, 2023წ. ეკოლოგიური ხარჯის ანგარიში - ივნისი, 2023წ. ეკოლოგიური ხარჯის ანგარიში - ივლისი, 2023წ. ეკოლოგიური ხარჯის, ანგარიში - აგვისტო, 2023წ. ეკოლოგიური ხარჯის ანგარიში - სექტემბერი, 2023წ. ეკოლოგიური ხარჯის ანგარიში - ოქტომბერი, 2023წ. ეკოლოგიური ხარჯის ანგარიში - ნოემბერი, 2023წ. ეკოლოგიური ხარჯის ანგარიში - დეკემბერი, 2023წ. ეკოლოგიური ხარჯის ანგარიში - იანვარი, 2024წ. ეკოლოგიური ხარჯის ანგარიში - თებერვალი, 2024წ. ეკოლოგიური ხარჯის ანგარიში - მარტი, 2024წ. ეკოლოგიური ხარჯის ანგარიში - აპრილი, 2024წ.