Geo

  ჩვენს კომპანიაში მუშაობა, ეს არის მულტიკულტურულ, მრავალფეროვან, პატივისცემაზე და ნდობაზე დამყარებულ გუნდთან მუშაობის გამოცდილება.

  ჩვენი მიზანია შევქმნათ  გარემო სადაც თითოეულ თანამშრომელს შესაძლებლობის მაქსიმალურად გამოვლენის საშუალება მიეცემა.

  ჩვენ, ყოველდღიური საქმიანობის პროცესში ვხელმძღვანელობთ საერთაშორისო და ადგილობრივი კანონმდებლობის, საერთაშორისო სტანდარტებისა და პრაქტიკის შესაბამისად. 

  კარიერა

  ოპერირების ინჟინერი

  ბოლო ვადა: 15 თებერვალი 2024
  სრული განაკვეთი

  ძირითადი მოვალეობები

  1. ჰიდროტურბინული გენერატორების, 35KV და 220KV გამანაწილებელი მოწყობილობების და დამხმარესისტემების ეფექტურ მონიტორინგი და მუშაობა,

  2. უნდა ფლობდეს ცოდნას ჰიდროელექტროსადგურის აღჭურვილობის მუშაობის, როგორიცაა ტუმბოები, სარქველები, ფარები, ვენტილატორები, ელექტრული მართვის ფარების ან ბატარეის ბანკები.

  3. უნდა ფლობდეს ცოდნას ავტომატური კონტროლის სისტემების, როგორიცაა DCS / SCADA ჰესებისოპერირებისთვის, დამხმარე მოწყობილობებთან, ტრანსფორმატორებთან გამანაწილებელ მოწყობილობებთან, HV / EHV გამანაწილებელი მოწყობილობების ოპერირებასთან ერთად.

  4. ჩაიწეროს და დააკვირდეს ჰესის ოპერირებასთან დაკავშირებულ ყველა პარამეტრსა და სიგნალს, წყალსაცავის წყლის დონის, ტემპერატურებს, წლის ნაკადის ხარჯს, და სხვა მონიტორინგის პარამეტრებს დადაუყოვნებლივ დაუკავშირდეს შესაბამის ორგანოებს ცვლილებების გამოვლენის შემთხვევაში.

  5. განახორციელოს ყველა ოპერაცია უსაფრთხოების პროცედურების და მარკირების სისტემების მიხედვით.

  6. უზრუნველყოს უსაფრთხოების ზომების განხორციელება ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების საფრთხეებისშესამცირებლად. უსაფრთხოებისა და კანონის მოთხოვნების დაცვა.

  7. უზრუნველყოს ოპერირების დროს ავარიულ სიტუაციების მართვა და სისტემის ნორმალიზება უმოკლეს დროში.

  8. ეფექტური კომუნიკაცია და კოორდინაცია სსე/დისპეტჩერიზაციის ცენტრთან და სხვა  განყოფილებებთან/დეპარტამეტებთან, მოთხოვნების შესაბამისად.

  9. ენერგეტიკული ბალანსის, სადგურის მოხმარების, წყლის ხარჯის და ა.შ. ყოველდღიური ანალიზი და საჭირომაკორექტირებელი/პროფილაქტიკური ღონისძიებების გატარება.

  10. სამოქმედო გეგმების განხორციელება სხვადასხვა ინიციატივებისთვის, როგორიცაა . საკუთარი მოხმარებისშემცირება, წყლის სიჩქარის შემცირება.

  11. წყლის ეფექტური მართვა გამომუშავების მაქსიმალურად გაზრდის მიზნით.

  12. გენერირების დაგეგმვა, გენერირების განრიგის მომზადება და გენერირების განრიგის კომუნიკაციადისპეტჩერიზაციის ცენტრს/სსე-ს ან სხვა განყოფილებას.

  13. კომპიუტერული ტექნიკური მომსახურების მართვის სისტემის (CMMS) მოდულის დეფექტების აღრიცხვა, დროდადრო საჭიროებისამებრ MIS ანგარიშების მომზადება.

  14. სხვადასხვა ინიციატივების განხორციელება, როგორიცაა 5S და სხვა ხარისხის ინიციატივები.

   

  კრიტერიუმები

   • B.E./ B. Tech (ელექტრო/ინსტრუმენტული/მექანიკური) სასურველია ჰიდროელექტროსადგურის/თბოელექტროსადგურის ოპერირების 4-დან 12 წლამდე გამოცდილება.

  • ელექტროტექნიკის საფუძვლები, ელექტრო სადგურების აღჭურვილობის ექსპლუატაცია ჰიდრავლიკურიმოწყობილობების ჩათვლით, ელექტრულ სადგურებში გამოყენებული ინსტრუმენტების საფუძვლები სასურველია.

  • უნდა ჰქონდეს კარგი ანალიტიკური, პიროვნული და კომუნიკაციის უნარები.

  • უნდა ჰქონდეს სამუშაო ცოდნა MS Word, Excel, PowerPoint.

  • უნდა შეეძლოს ცვლაში მუშაობა.

  • საჭიროა ინგლისური ენის ცოდნა (წერითი და საკომუნიკაციო უნარები)

  ჩვენი კომპანიის უპირატესობები:

  ჯამრთელობის დაზღვევის დაფინანსება 100% 
  საცხოვრებლით უზრუნველყოფა
  ტრანსპორტით მომსახურება
  კვებით უზრუნველყოფა

  გთხოვთ გამოაგზავნეთ თქვენი CV და სამოტივაციო წერილი  შემდეგ მისამართზე:  lela.meskhidze@agl.com.ge

  გთხოვთ, მიუთითოთ პოზიციის დასახელება

   

   

  შუახევის მუნიციპალიტეტი
  10:00 - 18:00

  ტექნიკური დეპარტამენტი

  პოზიცია: მართვის სისტემების ხელმძღვანელი

  გთხოვთ გამოაგზავნეთ თქვენი CV და სამოტივაციო წერილი შემდეგ მისამართზე:  lela.meskhidze@agl.com.ge

  გთხოვთ მიუთითოთ სამუშაოს დასახელება

  ბოლო ვადა: 15 მაისი 2024

  სამუშაო: სრული განაკვეთი

  ძირითადი მოვალეობები

  1.     ყოველდღიური ტექნიკური მომსახურების  დაგეგმვა

  2.     ჰესის  გამართულად მუშაობის უზრუნველყოფა და ყველა შესაძლო ნაკლის თავიდან აცილება.

  3.     პრევენციული ტექნიკური მომსახურების შესაბამისობის გათვალისწინება, ძირითადი O/H დაგეგმარება და აღსრულება.

  4.     ელექტროსადგურზე სხვადასხვა დანადგარების ხელსაწყოების. სენსორებისა და კონტროლის მოწყობილობების მომსახურება და შესაძლო პრობლემების აღმოფხვრა.

  5.     ინსტრუმენტების კლასიფიცირების/სტანდარტიზაციის გეგმის შემუშავება და გეგმის დაცვა.

  6.     მწყობრიდან გამოსვლების მოგვარება და საგანგებო სიტუაციების მართვა.

  7.     ყველა პროცესის პროგრამული უზრუნველყოფის სარეზერვო ასლების გაკეთება და რეულარულად უსაფრთხოდ 2 სხვადასხვა ადგილას შენახვა.

  8.     საიმედოობის მენეჯმენტი, მდგომარეობაზე დაფუძნებული მონიტორინგი, RLA.

  9.     დაგეგმვა, ბიუჯეტის შედგენა და შესრულების მონიტორინგი.

  10.  სათადარიგო ნაწილების მართვა. საჭირო სათადარიგო ნაწილების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა მანქანა-დანადგარების გათიშვის დროის შესამცირებლად.

  11.  სისტემის გათიშვის ანალიზის მომზადება და წარდგენა და RCA აღჭურვილობის გათიშვის ან სისტემური პრობლემის შემთხვევაში.

  12.  საკონტორლო სისტემისა და ხელსაწყოების ნორმატიული, შიდა და გარე შესაბამისობის უზრუნველყოფა.

  13.  CAPEX სქემების მომზადება, დაგეგმვა და აღსრულება.

  14.  უსაფრთხოების მართვა.

  15.  მოწყობილობების მოძველების ზემოქმედების მართვა.

  16.  კაპიტალური გაუმჯობესების პროექტები.

  17.  რუტინული და პრევენციული ტექნიკური მომსახურების განხორციელება მეტეოროლოგიურ სადგურებზე.

  18.  რუტინული და პრევენციული ტექნიკური მომსახურების განხორციელება გვირაბის წნევის მონიტორინგის სადგურებზე.

  19.  ყველა ტექნიკური და კომერციული ჩანაწერის განახლების უზრუნველყოფა.

  20.  ელექტრო ტექნიკური მომსახურების და ხელსაწყოების ტექნიკური მომსახურების საკითხებთან დაკავშირებით გარე სააგენტოებისათვის მათი თხოვნის შესაბამისად პასუხის დროულად მომზადება და წარდგენა (სსე, სემეკი, ელქტროენერგეტიკული ბაზრის პერატორი, სახელმწიფო ორგანოები).

  21.  ფიქსირებული აქტივების ინვენტარიზაციის განხორციელება და განახლება ელექტროტექნიკური მომსახურების და ხელსაწყოების ტექნიკური მომსახურების სამსახურებისთვის.

  22.  საგანგებო სიტუაციების მართვა და სისტემის ნორმალიზება  მაქსიმალურად მოკლე დროში.

  23.  სისტემის შემუშავება კიბერუსაფრთხოებისთვის  და გეგმის განხორციელება.

  24.  O&M  (ოპერაციებისა და ტექნიკური მომსახურების) დეპარტამენტის მიერ შემუშავებული კომპიუტიზირებული ტექნიკური მომსახურების მართვის სისტემის პროგრამის გაძღოლა და სისტემის სრულად გამოყენების უზრუნველყოფა.

  25.  შესრულების თაობაზე დეპარტამენტებიდან მოწოდებული სისტემის ანგარიშების მიხედვით დროდადრო მართვის მეთოდის განახლება.

  26.  დამსაქმებლის გონივრული  მოთხოვნის შესაბამისად, საჭიროების შემთხვევაში, აუცილებელ ლოკაციებზე გამგზავრება.

   

  კრიტერიუმები

   

  • სასურველია ჰიდროელექტროსადგურის/თბოელექტროსადგურის ოპერირების 8-დან 12 წლამდე გამოცდილება.

  • უნდა ჰქონდეს კარგი ანალიტიკური, პიროვნული და კომუნიკაციის უნარები.

  • უნდა ჰქონდეს სამუშაო ცოდნა MS Word, Excel, Power Point.

  • საჭიროა ინგლისური ენის ცოდნა (წერითი და საკომუნიკაციო უნარები)

  შუახევის მუნიციპალიტეტი
  09:00/18:00

  Full Time

  Deadline: 31 March 2022

  E-mail: lela.meskhidze@agl.com.ge 

  Adjaristsqali Georgia LLC

  Employment: Full time

  Location: Municipality of Shuakhevi

  Benefits: Health Insurance covered by Company, Daily Meal, bachelor accommodation in Shuakhevi Camp and transportaiton.

  Request to Indicate Job title in E-mail Subject 

  • Planning & Control of Departmental Capital & Operational Expenditure;

  • Monitoring & Maintenance  of all civil structures associated with Shuakhevi & Skhalta HPP including Headworks and maintain documented records. Provide analysis of the data collected and report any abnormality in time. Plan corrective actions to rectify any defects observed in civil structures.

  • Ensure all statutory compliances related to civil structures including safety & environment and reporting to the government authorities / Financial institutions etc.

  • Ensure availability of all as built drawings of all civil structures in the project

  • Develop annual maintenance plan for the civil structures and ensure compliance as per the plan

  • Ensure compliance to the requirements of financial institutions and submit reports as & when required. 

  • Develop civil structures modifications and repairs plan as needed to optimize the operation;

  • Ensure upkeep and regular maintenance of Dams including flushing etc, PH buildings, internal roads, SDAs, residential camps including all civil structures.

  • Ensure & maintain aesthetic view of the premises

  • Attend defects related to civil nature at all locations as per request from O & M staff

  • Compliance to safety & legal requirements and ensuring availability of appropriate safety resources;

  • Provide technical assistance and support to crews performing maintenance, troubleshooting, repair, modification or installation work on hydroelectric facilities;

  • Develop contractors / Vendor base to provide services related to civil and infrastructure.

  • Prepae annual O & M and capital expenditure Budget and ensure adherence to the same.

  Eligibility:

  1. Bachelors / Masters Degree in Civil Engineering

  2. Minimum 5 years of experience in similar industry working on Civil experience of Civil structures design, implementation and maintenance.

  3. Knowledge about Industrial Safety practices 

  4. Proficiency in soft skills – MS Office , Auto CAD etc

  5. Knowledge about Contracts Management 

  6. Should have good communication and writing skills both in Georgian and English languages

  შუახევის მუნიციპალიტეტი
  09:00 - 18:00

  Full Time

  Deadline: 30 September, 2022

  E-mail: lela.meskhidze@agl.com.ge

  Adjaristsqali Georgia LLC

  Employment: Full time

  Location: Municipality of Shuakhevi

  Benefits: Health Insurance covered by Company, Daily Meal, bachelor accommodation in Shuakhevi Camp and transportaiton.

  Request to Indicate Job title in E-mail – Electrical Engineer (Maintenance Hydro Power Plant)

  Responsible for the Locations – Shuakhevi HPP, Skhalta HPP, Head Works locations (Didachara Dam, Skhalta Dam and Chiruki Weir) and Camp Site and any other sites related to AGL.

  Education – Bachelor’s in electrical engineering

  Experience – Minimum 2 Years’ experience in Hydro power plant, added advantage of having Work’s experience in electrical maintenance department.

  Essential:  

  1. Knowledge of theory and practice for electrical equipment’s in Hydro Power Plants

  2. Current hydroelectric plant maintenance processes including switchyard equipment’s

  3.  Emergency response policies, procedures, and protocol

  Desirable

  1.     Statistical analysis and interpretation essential and desirable  computer/soft skills:

  2.     SAP MM

  3.     Advance Excel, Power Point, Microsoft Office

  4. Required Language Skills: Geogian / English

  Responsible

  • Planning and execution of maintenance, repair, modification, and replacement activity for Electrical, Electronics, control and communication equipment’s associated with Shuakhevi, Skhalta HPP including Head works location (Didachara Dam, Skhalta Dam and Chiruki Weir) and Camp area.
  • Adherence to Preventive Maintenance Compliance, Major O/H planning and execution, Ensure timely completion of outages
  • Handling Breakdown maintenance and emergency situations
  • Reliability Management, Condition Based Monitoring, RLA
  • Assist in Planning, Budgeting, and Performance monitoring
  • pares Management – Ensure availability of required spares for reducing downtime of Machines
  • Update critical spare list and ensure preservation of spares as per OEM Guidelines
  • Prepare and submit Failure analysis and RCA for equipment tripping or for system occurrence
  • Statutory, Internal and External compliances for EMD
  • Ensure keeping all Technical and Commercial records update.
  • Ensure implementation of safety measures to reduce health and safety hazards
  • Supervision and Execution of planned jobs in the department.
  • Ensure keeping all Technical and Commercial records update
  • Overall supervision on Line staff under his control
  • Ensure timely statutory compliances
  • Execution of CAPEX schemes
  • Business Excellence – Leading innovation and improvement projects
  • Camp Complaints Management
  • Contract administration
  • Compliance to Risk, BCDMP and other action plans
  • Carryout other tasks assigned by the company’s administration
  • To travel to the necessary places, in such manner and on such occasions as the employers reasonably requires for the activities related to work.
  შუახევის მუნიციპალიტეტი
  09:00-18:00

  Operations Assistant

  Deadline: 30 December 2022

  E-mail: lela.meskhidze@agl.com.ge

  Location: Municipality of Shuakhevi

  Request to Indicate Job title in E-mail Subject Operational Engineer

  1.      Responsible for effective monitoring and operations of Hydro turbine generators, 35KV and 220KV Switchyard and Auxiliary Systems.

  2.      Should able to conversant with operation of hydroelectric plant equipment, such as pumps, valves, gates, fans, electric control boards, or battery banks.

  3.      Should be conversant with automated control systems such as DCS / SCADA for operations of HPP equipment along with associated auxiliary equipment, Transformers, Switchgear, HV / EHV Switchyard Operations

  4.      Record and monitor all parameters and alarms / signals pertaining to the HPP operations including reservoir water levels, temperatures, flow rates and other monitoring parameters and immediate communication to relevant authorities in case of abnormalities.

  5.      Carry out all the operations as per Safety procedures and tagging systems.

  6.      Ensure implementation of safety measures to reduce health and safety hazards. Compliance to safety & legal requirements.

  7.      Handle the operation emergencies and normalize the system in the shortest possible time.

  8.      Effective communication and co-ordination with GSE / Dispatch center and other Divisions / Departments as per the requirement.

  9.      Daily analysis of Energy balance, station aux consumption, Water rate, etc. and take necessary corrective/preventive actions.

  10.   Implementation of action plans for various initiatives such as Aux. Consumption reduction, reduction in water rate.

  11.   Effective water management for maximization of generation.

  12.   Plan the generation, prepare the generation schedule and communication of the generation schedule to dispatch center/GSE or other dept.

  13.   Recording defects in Computerised Maintenance Management System (CMMS) module, generate MIS reports as required from time to time.

  14.    Implementing various initiatives like 5S, and other quality initiatives.

   

  Eligibility criteria

   

  • B.E./ B. Tech (Electrical/Instrumentation/Mechanical) with 4 to 12 years’ experience in Operation in hydro power plant/Thermal power plant is preferable.
  • Electrical Engineering basics, Operation of the generating station equipment including hydraulic equipment, basics of Instruments used in the generating stations is desirable.
  • Should have good analytical, interpersonal & communication skills
  • Should have working knowledge of MS Word, Excel, Power Point.
  • Should able to work in shifts.
  • Good English writing and  speaking skills required.
  შუახევის მუნიციპალიტეტი
  09:00-18:00