Geo

  ჯანმრთელობა და უსაფრთხოება

  ჯანმრთელობის და შრომის უსაფრთხოების დაცვა შუახევი ჰესის მშენებლობის ეტაპიდან ოპერირების ჩათვლით კომპანია "აჭარისწყალი ჯორჯიას" მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. კომპანიას შემუშავე- ბული აქვს შრომის, უსაფრთხოების და გარემოს დაცვის პოლიტიკა. კომპანია ხელმძღვანელობს როგორც საქართველოს კანონმდებლობის ასევე საერ- თაშორისო სტანდარტების შესაბამისად.

  ტრენინგები და სერთიფიცირება

  კომპანია ,,აჭარისწყალი ჯორჯია'' მუდმივად ზრუნავს თავისი თანამშრომლების შრომის უსაფრთხოების ცნობიერების ამაღლებაზე და რეგულარულად ატარებს სხვადასხვა ტრენინგ­-სემინარებს, რომელიც მოიცავს, როგორც პრაქტიკულ, ასევე თეორიულ სწავლებებს. კომპანიის თანამშრომლებს რეგულარულად უტარდე­ბათ საევაკუაციო სიმულაციური ვარჯიშები, რომელიც ხორციელდება, როგორც ადგილობრივი რეგულა­ციებით, ასევე საერთაშორისო სტანდარტებით.

  კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით ტექნიკური გუნდი ყოველწლიურად გადის სალექციო კურსს, რომელშიც განხილულია საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული რეგულაციები და სხვადასხვა ნორმა­ ტიული აქტები. აღნიშნული სალექციო კურსის გავლის შემდეგ, შუახევი ჰესის ტექნიკური გუნდის თანამშრომლებს გადაეცემათ სერთიფიკატები, რომელიც უფლებამოსილებას ანიჭებთ გახდნენ ელექტროენერგიის უსა­ფრთხოდ გამომუშავების პროცესის მონაწილეები.

  საგანგებო სიტუაციების მართვა

  კომპანია "აჭარისწყალი ჯორჯია" ხელმძღვანელობს საგანგებო სიტუაციების მართვის გეგმის შესაბამის­ად. აღნიშნულ დოკუმენტში გაწერილია შუახევი ჰე­სის პოტენციური საგანგებო მდგომარეობები, მათი მართვის პროცედურები და პრევენციული ზომები და შემარბილებელი ღონისძიებები. დოკუმენტში ნომინირებულია საგანგებო სიტუაციების მართვის ჯგუფი, რომელთა შორისაც გადანაწილებულია უფლებამო­ სილებები და გამოხატავს მზაობას კოორდინირებულად იმოქმედოს საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურთან და ცენტრალურ სადისპეჩერო ცენტრთან ერთად, რათა თავიდან აიცილოს ნებისმიერი სახის ინციდენტი.

  სახანძრო უსაფრთხოება

  სახანძრო უსაფრთხოების მხრივ, ელექტროსადგური სრულიად აღჭურვულია თანამედროვე ხანძარსაწინააღმდეგო სისტემებით. აღსანიშნავია, რომ ყველა დანადგარი: გენერატორები, ძალოვანი ტრანსფორ­ მატორები, ცენტრალური მართვის ფარი, დაკომპლექტებულია ინდივიდუალური ხანძარ­ქრობის სისტემესადგური აღჭურვილია ხანძარსაწინააღმდეგო სასიგ­ნალო მოწყობილობებით, კვამლის დეტექტორებით, გადასატანი ცეცხლმაქრებით, გარე და შიდა სახანძ­რო ონკანებით. ჩამოთვლილი ხანძარსაწინააღმდეგო სისტემების და აღჭურვილობები არის მუშა მდგომარეობაში, მათ საიმედოობას და გამართულად მუშაობას ემსახურება მაღალკვალიფიციური პერსონ­ალი. აღსანიშნავია, რომ შუახევი ჰესის თანამშრომლებს რეგულარულად უტარდებათ თეორიული და პრატიკუ­ლი მეცადინეობები. შუახ­ევი ჰესზე არსებული ყველა სახანძრო უსაფრთხოების სისტემები და პროცედურები დადებითადაა შეფასებუ­ლი და შეთანხმებულია საქართველოს საგანგებო სიტუ­აციების მართვის დეპარტამენტთან.

  პროცედურები

  კომპანია ,,აჭარისწყალი ჯორჯიას'' გააჩნია მაღალი რისკის შემცველი სამუშაოების უსაფრთხოდ შეს­რულების პროცედურები, რომლებიც გაწერილია დო­კუმენტის სახით, აგრეთვე კომპანია ითვალისწინებს ყვე­ლა რეგლამენტს თუ კანონს, რომელიც დადგენილია საქართველოს მთავრობის მიერ შრომის უსაფრთხ­ოების ორგანული კანონის და საერთაშორისო პრაქ­ტიკის შესაბამისად. კომპანია "აჭარისწყალი ჯორჯია" მომატებული რისკის შემცველი სამუშაოს ჩატარებამდე ადგენს რისკების შეფასების დოკუმენტს, სადაც დეტალურადაა აღწერილი საფრთხეების იდენტიფიცირების, რისკების შეფასებისა და მათი მინიმუმამდე დაყვანის პრცედურები.

  სამოქალაქო უსაფრთხოება

  კომპანია ,,აჭარისწყალი ჯორჯიას'' პრიორიტეტუ­ ლი მიმართულებაა აჭარის მაღალმთიანი რეგიო­ნის მოსახლეობაში სამოქალაქო უსაფრთხოების ცნობიერების ამაღლება. ამისათვის კომპანია რეგულარულ საინფორმაციო შეხვედრებს ატარებს ადგილობრივი სოფლების მოსახლეობასთან, საგანმანათ­ლებლო სივრცეებში სკოლის მოსწავლეებთან, მათ მშობლებთან, სოფლის რწმუნებულებთან და ყველა დაინტერესებულ პირთან.

  შუახევი ჰესი ოპერირებს მდინარე აჭარისწყალზე, სხალთისწყალზე და ჩირუხისწყალზე. თითოეულ მათ­ განზე განლაგებულია კაშხლები და წყალმიმღები სათ­ავე ნაგებობები. აღნიშნული წყალსაცავების შეტბორვის ზონები სრულიად აღჭურვილია ამკრძალავი ნიშნე­ბით და ყველა პოტენციური შეტბორვის ზონასთან მისასვლელი ბილიკი შემოღობილია. რაც შეეხება წყალსაცავის ქვედა ბიეფებს და მდინარის კალაპოტებს, სამოქალაქო უსაფრთხოების და ადგილობრივი მაცხოვრებლების ინფორმირებულობის მიზნით, კომპა­ნიამ განალაგა, საინფორმაციო გამაფრთხილებელი ნიშნები ხიდებთან და მდინარეებთან მისასვლელ ბი­ლიკებთან.

  კომპანიის მიზანია, საწარმოო პროცესი გახადოს სრულად უსაფრთხო, როგორც თანამშრომლებისთვის, ასევე ადგილობრივი მოსახლეობისთვის.